Regnskog og annen tropisk skog er en stor kilde til utslipp av drivhusgasser (GHG) fordi de avskoges. I stedet kan skog bli en svært viktig del av klimaløsningen.

Hvis vi ikke endrer kurs, vil det ikke være mulig å nå klimamålene, eller målene for bærekraftig utvikling.

Naturlig fangst og lagring av karbon

Verden over arbeider forskere med å utvikle teknologi for fangst og lagring av karbon.  Men vi har allerede slik teknologi: Skogen. Prosessen kalles fotosyntese.  Den finner sted over hele verden – hver eneste dag!

Når varmt sollys treffer bladene på trær og planter, tar de opp karbondioksid – CO²  – fra atmosfæren.  Etter hvert som trærne vokser, lagrer de karbon i røttene og stammen, og frigir oksygen – O²  – tilbake til atmosfæren. Denne enorme balanseprosessen har pågått i millioner av år.

 

Tropiske skoger er blant de mest artsrike og forskjelligartede miljøene på jordkloden. Dyrene er viktige for sine egne økosystemer, og uvurderlige for mennesker som kilde til mat og medisin. For eksempel finner en flere maurarter på én eneste busk i Amazonas enn på alle De britiske øyer til sammen.

Skogene er også en pålitelig vannkilde for millioner av mennesker som bor i og nær dem.  Tropiske skoger innvirker på regnmønstre i regionen. De er avgjørende for livet på jordkloden.

Kull, olje og gass stammer fra karbonfangst fra trær og planter langt tilbake i tid. Når vi brenner fossilt brensel slippes karbon ut i atmosfæren, og forstyrrer den naturlige balansen i karbonkretsløpet. Det øker nivået av CO2 i atmosfæren, noe som igjen fører til global oppvarming.

For å redusere global oppvarming må vi stabilisere og redusere CO2-nivåene i atmosfæren. Det kan vi gjøre ved på den ene siden redusere karbonutslippene, og på den andre siden fjerne karbon fra atmosfæren. For å lykkes med det er naturlige løsninger som det å ivareta og dyrke mer skog, samtidig som utslippene fra arealbruk reduseres, en absolutt nødvendighet.

 

På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble verdenslederne enige om å begrense den globale oppvarmingen til 2 °C, og tilstrebe å begrense oppvarmingen til 1,5 °C. For å nå disse målene må vi ifølge FNs klimapanel (IPCC) halvere utslippene av fossilt brensel, og hvert år øke skogdekket med et område på størrelse med Tyskland. Vi må også fjerne karbon fra atmosfæren.

 

Noen av tiltakene har lykkes, og globalt har avskogingsnivået falt i forhold til på 1990-tallet. Det er likevel ikke nok, og tiden er i ferd med å renne ut.

I verste tilfelle kan avskoging føre til hungersnød og migrasjon fra tørkerammede områder, i en grad verden aldri før har sett maken til.

Etter hvert som virkningene av klimaendringene gjør seg gjeldende, kan skogene beskytte oss mot flom og ødeleggende jordskred.