Hvert år fortsetter mennesker å innta områder i de tropiske skogene. Ifølge en IPBES-rapport som ble utgitt i 2019 forsvant 100 millioner hektar tropisk regnskog i perioden 1980 til 2000. Det tilsvarer et område med tropisk skog tre ganger så stort som Tyskland.

Avskoging skyldes en kombinasjon av mange underliggende årsaker:

– Arealbrukspolitikk har stort potensial, men det har vist seg at slik politikk ofte ikke lykkes med å øke mat- og råvareproduksjonen og samtidig redusere skogødeleggelser.

– Dagens økonomiske systemer gjenspeiler ikke den virkelige verdien av naturen og intakte økosystemer.

– Permanent avskoging skyldes først og fremst dyrking av råvarer, hovedsakelig knyttet til produksjon av storfekjøtt, soyabønner, palmeolje og papir og papirmasse.

– De underliggende årsakene varierer imidlertid mye fra region til region.

Vi er i økende grad klar over hvor avhengig vi er av verdens skoger og det de gir oss, som rent vann, frisk luft og biologisk mangfold. Naturtap utgjør en trussel for både mennesker og dyr, og tap av tropisk regnskog fører til betydelige klimagassutslipp, noe som igjen skaper klimaendringer.

I perioden 2007–2016 stod jordbruk, skogbruk og annen arealbruk (AFOLU) for rundt 23 % av de totale menneskeskapte klimagassutslippene.

 

Kilde: Global Forest Watch.

Se nettsidene nedenfor for mer informasjon om dette emnet:

Global Forest Watch Forest Resource Assessment