Fakta om Colombia

Colombia har det tredje største skogsområdet i Sør-Amerika. Etter at konflikten i Colombia mellom den colombianske staten og geriljagruppen FARC opphørte, opplevde landet en sterk økning i avskoging. Dette har nå avtatt igjen etter en ambisiøs innsats fra regjeringen og dens samarbeidspartnere.

Colombia, Tyskland, Storbritannia og Norge har forlenget sitt klima- og skogpartnerskap frem til 2025.

 

Over halvparten av Colombias landområde er dekket med naturskog, to tredjedeler i Amazonas. I perioden 1990 til 2017 mistet Colombia et skogsområde større enn Costa Rica. Avskogingen nådde en topp i 2017. Det året ble det ryddet naturskog tilsvarende mer enn 25 fotballbaner – hver time!

Det finnes ikke mange steder på kloden vår med et rikere biologisk mangfold enn det som finnes i de colombianske skogene.

De er hjem til utallige kjente og så langt ukjente planter, samt til store mengder dyr som ikke finnes noe annet sted i verden. Det finnes mer enn 53 000 flora- og faunaarter, og 20 % av dem finnes ingen andre steder på kloden vår.

.

Nærmere halvparten av Colombias skoger ligger i urfolkterritorier, eller i de afrocolombianske samfunnenes territorier.

Skogene gir livsgrunnlag i form av mat, ved, naturmedisin, og andre former for økonomisk støtte.

.

Etter at regjeringen og FARC inngikk fredsavtale i 2016, dro guerillaen fra mange tidligere kontrollerte områder. Det banet vei for nye, ulovlige og bevæpnede grupper som tok over store områder.

Følgene av dette: Mer av regnskogen ble hogget ned, mer landovertakelse, mer skogrydding for å bane vei for kvegdrift og dyrking av koka, og mer ulovlig tømmervirksomhet.

Fra 2016 til 2017 ble avskogingen i Colombia mer enn fordoblet, og en forventet at avskogingen ville øke betydelig.

Regjeringen som ble innsatt i august 2018 har gitt klart uttrykk for at de vil prioritere kampen mot avskogingen.

Denne viljen til å redusere avskogingen har gitt resultater. I 2018 reduserte Colombia nasjonal avskoging med 10 %, sammenlignet med 2017.

Colombia har rapportert at den positive utviklingen fortsetter, og at de mottok færre varsler om avskoging i Amazonas i 2019 enn i foregående år.

Norges klima- og skogsamarbeid med Colombia

I 2015 signerte Colombia, Norge, Tyskland og Storbritannia en felleserklæring om å styrke klima- og skogsamarbeidet i Colombia. I april 2018 ble partnerskapet forlenget til 2025. Norge har lovet å bidra med 400 millioner kroner hvert år som betaling for utslippsreduksjoner som følge av redusert avskoging, med oppstart i 2021. Bidragene vil hovedsakelig være utbetalinger for å redusere klimagassutslipp fra avskoging.  Utbetaling vil kun finne sted dersom Colombia lykkes med å redusere avskoging.

Colombias forpliktelser

Colombia har forpliktet seg til ambisiøse mål for å redusere avskoging, og innføre storskala programmer for å bevare skogen og støtte etniske grupper.

For første gang har regjeringen innlemmet beskyttelse av biologisk mangfold som et strategisk mål i landets forsvarspolitikk.

En ny nasjonal utviklingsplan (2018–2022) har også opprettet et nasjonalt råd for bekjempelse av avskoging (National Council to Fight Deforestation).