Fakta om Ecuador

Ecuadors regnskog dekker nesten 13 millioner hektar, et område som er større enn Hellas. Landet har et svært rikt dyre- og planteliv i mange ulike økosystemer, fra lavtliggende regnskoger til snødekte fjelltopper. Til tross for økt avskoging andre steder i Amazonas, har Ecuador lykkes med å redusere avskogingen de siste ti årene.

Ifølge Konvensjon om biologisk mangfold (CBD) finnes tre av verdens topp 10 «hot spots» for biologisk mangfold i Ecuador, og en anslår at landet har flere plantearter per flateenhet enn noe annet land i Sør-Amerika.

Omtrent 74 % av skogen ligger i Amazonas, og resten av skogen hovedsakelig langs kysten (16 %) og i Andes (10 %).

Omtrent halvparten av skogene i Ecuador ligger i urfolkterritorier.

Ifølge landets nasjonale REDD+-strategi var mer enn 90 % av avskogingen i Ecuador i perioden 1990–2014 knyttet til jordbrukssektoren, hovedsakelig på grunn av omgjøring av skog til beitemark.

Andre produkter som har forårsaket avskoging er kakao, kaffe, mais, ris og oljepalmer. Det fryktes at utvinningsindustrien vil utgjøre en enda større trussel mot skogene i årene fremover, da det er blitt tildelt konsesjoner til gruvedrift og oljeutvinning i Amazonas.

Andre underliggende årsaker til avskoging er mangel på arealbrukplanlegging og kapasitet til kontroll og håndheving, landbruksekspansjon og annen sektorpolitikk.  Landbrukssubsidier støtter fremdeles arealintensiv produksjon, inkludert kvegdrift og monokulturproduksjon.

Ecuador har redusert avskogingen fra en brutto årlig avskoging på i gjennomsnitt 130 000 hektar i perioden 1990–2000, til omtrent 64 000 hektar i 2017–18.

Norges klima- og skogsamarbeid med Ecuador

Norge inngikk avtale med Ecuador og Tyskland i juni 2018. Norge og Tyskland har forpliktet seg til å bidra med opptil 50 millioner amerikanske dollar i resultatbasert støtte gjennom den tyske utviklingsbanken KfWs REDD Early Movers Program (REM).

Frem til 2021 har Tyskland og Norge utbetalt til sammen 31 millioner dollar til Ecuador for verifiserte utslippsreduksjoner i landet i årene 2014–2018. I løpet av disse fire årene oppnådde Ecuador en samlet utslippsreduksjon på 112 millioner tonn.

Ecuador bruker betalingene til å investere i bærekraftig utvikling av landsbygda til det beste for mennesker og skogene. Minst 70 % av midlene går direkte til lokalsamfunn og organisasjoner, deriblant urfolk. Et av programmene som mottar støtte er Ecuadors skogbevaringsprogram Socio Bosque, som bidrar til å opprettholde livsgrunnlaget ved å betale lokalsamfunn for å bevare skogene. De gjenstående 30 % går til å støtte viktige styringsreformer og institusjoner for bevaring av skogene.