Fakta om Liberia

Liberias regnskog er en av verdens fremste «hotspots» for biologisk mangfold på grunn av dens unike, men truede flora og fauna. Dersom den høye avskogingen fortsetter, kan det innvirke negativt på økonomien og sysselsettingen i landet. Norge forsøker å hjelpe Liberia med å både bevare regnskogen og styrke økonomien og sysselsettingen.

I dag gjenstår kun ca. 10 % av den såkalte regnskogen i Øvre Guinea, og halvparten av denne ligger i Liberia. Dessverre står den gjenstående regnskogen i umiddelbar fare for videre avskoging.

Avskogingen var relativt lav under borgerkrigen, som sluttet i 2003.  Siden den gang har mange flyttet tilbake til landsbyene sine, og fortsatt med en selvbergingsøkonomi der de lever av det skogen kan gi dem. Kombinert med sterk befolkningsvekst har dette økt presset på skogene.

Sammen med industriell hogst, gruvedrift og storskala landbruksekspansjon, er dette de viktigste drivkreftene bak avskogingen.

Dyre- og planteartene inkluderer vestlig sjimpanse, pygmeflodhest, skogelefant, leopard, skjelldyr og tusenvis av endemiske arter. For at disse artene skal kunne overleve, er det helt avgjørende å ta vare på det som gjenstår av regnskogen i Vest-Afrika.

Videre vil tilgang til «gratis» mat, byggematerialer og trekull fra skogene drive opp kostnadene og medføre sterkt press på økonomien.

Avskoging vil undergrave økonomiske muligheter forbundet med bærekraftig tømmerhogst, treforedling og eksport av tømmer. Naturens motstandsdyktighet mot oversvømmelser og erosjon vil også avta, og øke kostnadene til vedlikehold av infrastruktur.

Landet har utarbeidet og godkjent en handlingsplan som skisserer mulighetene for å redusere utslippene fra avskoging

På grunn av den dårlige økonomien i landet ligger Liberia likevel etter med de ambisiøse målene som er fastslått i den opprinnelige planen. Norge fortsetter å støtte initiativer som skal bidra til å utvikle økonomien på landsbygda, samtidig som skogene forvaltes for å sikre langsiktige fordeler for både mennesker og miljøet.

Når avtalen er fullt implementert vil EU åpne opp markedet for tømmer fra Liberia. Det vil øke eksportverdien, samtidig som ulovlig og skadelig hogst vil avta.

Norges klima- og skogsamarbeid med Liberia

Norge og Liberia inngikk i september 2014 en avtale om å fremme utvikling i landet kombinert med bærekraftig forvaltning av skogressursene. Målet er å oppnå vekst uten avskoging.

Aktivitetene som Norge støtter har som mål å styrke skogforvaltningen. I tillegg mottar lokalsamfunn hjelp til å støtte formalisering av landrettigheter, forbedre areal- og skogforvaltningen og øke landbruksproduksjonen, uten at det fører til avskoging.

Norge bidrar også med finansiell støtte for å gi Liberia litt mer økonomisk handlingsrom, for å prioritere langsiktig skogforvaltning i en vanskelig økonomisk situasjon.

Avhengig av landets resultater vil Norge støtte Liberias arbeid med opptil 100 millioner dollar.